Stín mariánského sloupu

Stín mariánského sloupu

Postavení a proměny katolictví v českých zemích za první Československé republiky z české i německé perspektivy - Přednáška doc. Jaroslava Šebka

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 27. října 2011 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Při pohledu do české historické paměti vyvstanou při otázce po vztahu meziválečné republiky a katolické církve spíše problematické momenty, pramenící z jejich vzájemného nesouladu, která připomínají hesla typu „zúčtujeme s Římem jako s Vídní“ a „pryč od Říma“. Vzájemný nesoulad byl dán i tím, že počátek vztahů mezi novou republikou a katolickou církví začal odpočítávat „velký třesk“, který zanechal pád Mariánského sloupu hned v prvních dnech státní samostatnosti.

Dvacetiletí existence první republiky však přineslo ve vzájemných vztazích mezi církví a státem a společností velice dynamický vývoj. Katolický pohled na svět se za první republiky se současně utvářel z různých názorových segmentů, stejně tak jako ideově mnohovrstevnatá byla i prvorepubliková realita. Vnější tlak a nepřízeň státu vůči církvi však vedly k výraznému probuzení vnitřních aktivit a přispěly k zahájení duchovní obnovy a podnítily snahy po autentickém křesťanském životě jak v českém, tak i německém prostředí tehdejšího Československa. Plody této duchovní renesance přetrvaly i nástup obou totalitních režimů a staly se jedním ze zdrojů, formující i spirituální identitu českého katolicismu v době nacistické a zejména komunistické nesvobody a díky tomu i nepochybně důležitým segmentem, na němž mohla stavět polistopadová církev v demokratických a svobodných podmínkách svého působení.

Doc. Jaroslav Šebek, Ph.D. (* 1970) je pracovníkem Historického ústavu AV ČR. Zabývá se politickými, sociálními a ideovými dějinami meziválečného Československa, česko-německými vztahy ve 20. století, problematice antidemokratických hnutí a českými církevními dějinami. Přednáší na FF UK v Praze, je mimo jiné autorem knihy Mezi křížem a národem (2006) o politickém katolicismu sudetských Němců mezi válkami.

Ohlasy v médiích

Stín mariánského sloupu

Christnet.cz, 15. 10. 2011. Čtě­te zde.zobrazit ostatní akce