Nové řády a dovršení christianizace středovýchodní Evropy

Nové řády a dovršení christianizace středovýchodní Evropy

Tajemství úspěchu cisterciáckého řádu

Akce se uskutečnila ve středa 16. listopadu 2011 v 16.15 hod.

Tematický okruh (cyklus): Mezníky středoevropských řádových dějin

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Přednáškový cyklus věnováný vybraným klíčovým etapám dějin řeholního života v českých zemích a širší střední Evropě uvede Dušan Foltýn a jeho host Kateřina Charvátová.

Období 12. století, kdy probíhala christianizace posledních pohanských západoslovanských území, bylo současně dobou nástupu nových reformních řádů. Na organizaci církevního života v oblasti Polabských Slovanů se aktivně podíleli premonstráti, ještě větší dosah však mělo misijní a kolonizační působení cisterciáků. Během 13. století se podařilo rozšířit síť jejich klášterů daleko na východ, na území baltských a ugrofinských kmenů, a postup cisterciáků se zastavil až v těsné blízkosti ruského Pskova. V témže století se do christianizace středovýchodní Evropy zapojily i rytířské a mendikantské řády. Dominikány například nalezneme mezi prvními biskupy baltských Kuronců či Kumánů usazených na uherském pomezí. Řeholníci nových řádů, jejichž osobní příběhy byly mnohdy velmi dramatické nebo přímo tragické, tak výrazně přispěli k přičlení nových území k západokřesťan­skému kulturnímu okruhu a podíleli se na formování hranice s východním křesťanstvem.

Mgr. Dušan Foltýn (* 1966) je historik specializující se na kulturu a umění středověku, především na dějiny řádů a dějiny klášterní architektury. Je předním českým monasteriologem. Od roku 2002 pracuje v Centru medievistických studií Akademie věd české republiky a přednáší regionální historii na Pedagigcké fakultě UK.

Host přednášky Prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. (* 1950) je česká historička a archeoložka specializující se na dějiny středověku, konkrétně dějiny cisterciáckého řádu. V současnosti je vedoucí katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Profesorkou pro obor historie byla jmenována r. 2006 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce